Imatge capçalera

Solsona

Inici ca L' Ajuntament La Corporació

La Corporació

Retribucions i indemnitzacions

RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS ELECTES I ELS GRUPS MUNICIPALS PER AL MANDAT 2015-2019

 

 
Alcalde i regidors
 
L’alcalde, David Rodríguez i González, desenvoluparà el seu càrrec, amb dedicació exclusiva i la seva remuneració serà de 45.000,00 euros bruts l’any. No rebrà cap indemnització per assistència  la sessió de la Junta de Govern Local ni als plens.
 
La regidora Rosó Barrera i Call desenvoluparà el seu càrrec amb dedicació parcial i la seva remuneració serà de 26.668 euros bruts l’any, amb catorze mensualitats. No rebrà cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local ni als plens.
 
Tindran una assignació per assistència a sessions de la Junta de Govern Local la resta de regidors que tenen delegació d’àrees:
 
Lluís-Xavier Gonzàlez i Villaró, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Ramon Xandri i Solé, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Sara Alarcón i Postils, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Isabel Roca i Guitart, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Antoni Carralero i Ruiz, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Yasmina Valderrama Ramallo, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen  a 148,15 € bruts/sessió.
 
Per assistència als plens, tots els regidors percebran la quantitat de 60 € nets/sessió, que corresponen a 74,08 € bruts/sessió. És una quantitat compatible amb qualsevol altra retribució, indemnització o assignació, excepte en els casos dels regidors amb dedicació exclusiva o parcial. 

Portaveus
 
Els portaveus dels grups municipals tindran una assignació per assistència a la sessions de la Comissió Informativa i la Comissió Especial de Comptes de 120 € nets/sessió, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
 
En el cas que algun regidor hagués d’assistir a una sessió de la Comissió Informativa o de la Comissió Especial de Comptes, degut a les àrees que té delegades, també rebrà la indemnització de 148,15 €/sessió.
 
Totes les indemnitzacions, assignacions i retribucions detallades en els punts anteriors s’incrementaran anualment d’acord amb la variació de l’IPC, agafant com a referència l’import brut.
 
Dietes i quilometratge
 
Les indemnitzacions per dietes i despeses de quilometratge seran les següents:
  • dieta de manutenció: 15,00 € com a màxim, amb la prèvia presentació del justificant
  • quilometratge 0,19 €/km
 
Grups municipals 
 
D'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local; l'article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les administracions públiques, el Ple del 9 de juliol de 2015 ha aprovat l'adopció dels acords següents:
 
PRIMER. Crear grups municipals de l’Ajuntament de Solsona, conforme la normativa esmentada.
 
SEGON. Determinar la quantitat de 150,00 euros per grup municipal i mes, i 75 euros per regidor que formi el grup municipal i per mes.
 
TERCER. Ratificar els grups municipals que es presenten en Ple, que són els següents:
 
1. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveu: Lluís-Xavier Gonzàlez i Villaró
2. Grup municipal de Convergència i Unió. Portaveu: Marc Barbens i Casals
3. Grup municipal d’Alternativa per Solsona. Candidatura d’Unitat Popular (Grup municipal d’APS-CUP). Portaveu: Òscar Garcia i Companys
4. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM). Portaveu: Yasmina Valderrama i Ramallo

Declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes

Consulteu des d'aquí les declaracions dels tretze integrants de la corporació municipal a principi del mandat 2015-2019.

Accions del document
ADREÇA: C/ Castell, 20 | 25280 SOLSONA | Telèfon: 973 48 00 50 | ajuntament@ajsolsona.cat
HORARI: Dilluns a divendres: 8.30-14.30h | Dissabtes: 9-13h
Disseny web:Grafkic
Programació i allotjament: SEMIC Internet