Imatge capçalera

Solsona

Inici ca Serveis municipals Policia Local

Policia Local

Presentació

policiagran.jpg
Oficina de la Policia local de Solsona

Benvingut/uda a la secció de la Policia Local del web de l’Ajuntament de Solsona. Informar és una de les funcions bàsiques del nostre cos i, per tant, a través d’aquest mitjà hem de donar un pas més de proximitat i oferir-vos la màxima informació possible dels serveis que estan al vostre abast i que gestionem des de la nostra oficina.

 

Actualment, la Policia Local de Solsona està constituïda per deu agents i un caporal, distribuïts en torns que cobreixen les 24 hores del dia i set dies a la setmana per donar resposta a les demandes dels ciutadans. Els darrers anys, a més, la regidoria de Governació està treballant per ampliar progressivament la nostra plantilla i equipar-la amb els mitjans necessaris, adequant-la a les necessitats que el creixement de la ciutat –ja ens apropem als 10.000 habitants– requereix.

 

Des d'aquesta pàgina et convidem a consultar tota la informació que des d'aquí pots rebre i les memòries d’activitats anuals. Al mateix temps, restem a la teva disposició i oberts a qualsevol suggeriment, que ens pots fer arribar a través del nostre nou correu electrònic.

 

Contacte:
Policia Local
C/ de la Regata, 1
973 48 30 40
policia-local@ajsolsona.cat

 

 

ÚLTIMA MEMÒRIA D'ACTIVITATS (2012)

  

 

Funcions de la Policia Local

La funció de la Policia Local rau en el servei al ciutadà del municipi de Solsona. A continuació detallem el que està establert en la legislació que ens regeix.

 

Llei 16/1991, de 10 de juliol, sobre les policies locals de Catalunya

 

CAPÍTOL III
ELS PRINCIPIS D'ACTUACIÓ I LES FUNCIONS

 

Article 10

11. Els principis bàsics d'actuació dels policies locals són els següents:

 

Primer. Pel que fa a l'adequació a l'ordenament jurídic, els policies locals han de:

 •  a) Exercir llurs funcions amb respecte absolut a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i a la resta de l'ordenament jurídic.
 • b) Actuar, en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • c) Actuar amb integritat i dignitat i, en particular, abstenir-se de participar en qualsevol acte de corrupció i oposar-s'hi amb fermesa.
 • d) Atenir-se, en llur actuació professional, als principis de jerarquia i de subordinació; en cap cas, però, l'obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució, a l'Estatut o a les lleis.
 • e) Col·laborar amb l'Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei.

Segon. Pel que fa a les relacions amb la comunitat, els policies locals han de:

 • a) Impedir, en l'exercici de llur actuació professional, qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.
 • b) Tenir en tot moment un tracte correcte i acurat amb els ciutadans, als quals han de procurar auxiliar i protegir sempre que les circumstàncies ho aconsellin o hi siguin requerits, i proporcionar-los informació completa i tan àmplia com sigui possible sobre les causes i la finalitat de totes les intervencions.
 • c) Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, quan d'això depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, i regir-se, en fer-ho, pels principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.
 • d) Utilitzar les armes només en les situacions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física d'ells mateixos o de terceres persones i en les circumstàncies que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana, i han de regir-se, en fer-ho, pels principis a què es refereix la lletra

Tercer. Pel que fa al tractament de detinguts, els policies locals han de:

 • a) Identificar-se degudament com a agents en el moment d'efectuar una detenció.
 • b) Vetllar per la vida i la integritat física de les persones que estiguin detingudes o sota llur custòdia i respectar-ne els drets, l'honor i la dignitat.
 • c) Complir i observar amb la diligència deguda els tràmits, els terminis i els requisits exigits per l'ordenament jurídic en la detenció d'una persona.

 

Quart. Pel que fa a la dedicació professional, els policies locals han de portar a terme llurs funcions amb dedicació total, i han d'intervenir sempre, en tot moment i en tot lloc, estiguin o no estiguin de servei, en defensa de la llei i de la seguretat ciutadana.

 

Cinquè. Pel que fa al secret professional, els policies locals han de guardar secret rigorós respecte a totes les informacions que coneguin per raó o en ocasió del compliment de llurs funcions; no estan obligats a revelar les fonts d'informació, llevat que els ho imposin el compliment de llurs funcions o les disposicions legals.

 

22. Els policies locals són responsables personalment i directament dels actes en què, en el compliment de llurs funcions, infringeixin o vulnerin, per acció o per omissió, les normes legals, les normes reglamentàries que regeixen llur professió i els principis enunciats a l'apartat 1, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial que pugui correspondre a les administracions públiques.

 

Article 11

Corresponen a les policies locals, en llur àmbit d'actuació, les funcions següents:

 • a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions.
 • b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
 • c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
 • d) Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.
 • e) Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.
 • f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
 • g) Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.
 • h) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.
 • i) Vigilar els espais públics.
 • j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
 • k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
 • l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 • m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

 

Accions del document
ADREÇA: C/ Castell, 20 | 25280 SOLSONA | Telèfon: 973 48 00 50 | ajuntament@ajsolsona.cat
HORARI: Dilluns a divendres: 8.30-14.30h | Dissabtes: 9-13h
Disseny web:Grafkic
Programació i allotjament: SEMIC Internet