Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

L'Ajuntament
Sou a: Inici / L'Ajuntament / Informació econòmica / Hisenda / Pressupost 2024

Pressupost 2024

En aquest espai podeu consultar el pressupost de l'Ajuntament de Solsona per a l'exercici 2024.

Aquí podeu consultar el pressupost de l'Ajuntament de Solsona per a l'exercici 2024, aprovat en Ple el 29 de novembre de 2023. 

Què és el pressupost?

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l'exercici (any natural). L'estructura bàsica és la següent: es divideix en ingressos (d'on surten els diners?) i en despeses (en què es gasten?).

Qui aprova el pressupost? 

El pressupost ha de ser aprovat pel Ple municipal.

Com ha de ser un pressupost?

Aplicar el principi d'equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

Quina estructura té un pressupost?

El pressupost s'estructura seguint tres classificacions:

 1. Orgànica o per àrees. Ens indica l'assignació de recursos a les diferents àrees en que està organitzat l'Ajuntament.
 2. Funcional. Ens indica l'assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l'Ajuntament.
 3. Econòmica. Ens indica la naturalesa dels ingressos i les despeses de l'Ajuntament.

Quins són els capítols d'un pressupost?

La classificació econòmica dels ingressos és la següent:

 • Capítol 1. Impostos directes: són els que graven la font de la renda, els fruits del patrimoni o d'una activitat econòmica. Per exemple, l'Impost de Béns Immobles (IBI).
 • Capítol 2. Impostos indirectes: són els que recullen els ingressos derivats de la recaptació d'impostos per a la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació i obra.
 • Capítol 3. Taxes i altres ingressos: són els imports que cobra l'Ajuntament per oferir serveis, com la taxa per la gestió dels residus, els preus públics per serveis com escoles bressol, escola de música, serveis d'atenció domiciliària, esportius, etc.
 • Capítol 4. Transferències corrents: són els diners que l'Ajuntament rep de l'Estat, la Generalitat, la Diputació de Lleia i empreses privades (en alguns ajuntaments).
 • Capítol 5. Ingressos patrimonials: són les rendes de patrimoni del municipi. Són els beneficis sobre béns que no es destinen a servei públic. Per exemple, els cànons derivats de concessions, com la piscina, etc. 
 • Capítol 7. Transferències de capital: ingressos procedents de qualsevol administració pública o entitat destinats a finançar despeses de capital (solars o finques)
 • Capítol 9. Passius financers: crèdits sol·licitants a bancs o a d'altres entitats privades. 

La classificació econòmica de les despeses és la següent:

 • Capítol 1. Despeses de personal: són les despeses derivades dels sous de funcionaris/àries, personal laboral, òrgans de govern, personal directiu i eventual, així com les cotitzacions a la Seguretat Social i les despeses de formació.
 • Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis: Subministraments, reparacions, materials i despeses de serveis o treballs realitzats per empreses externes contractades. 
 • Capítol 3. Despeses financeres: Pagament d'interessos derivats d'operacions financeres.
 • Capítol 4. Transferències corrents: Aportacions a d'altres entitats locals o empreses privades per finançar activitats o serveis, com els ajuts socials, beques, etc.
 • Capítol 5. Fons de contingència pressupostària: són diners que cobreixen situacions d'emergència i despeses no previstes. La seva quantia està delimitada a la normativa. 
 • Capítol 6. Inversions reals: Construcció o rehabilitació d'equipaments, adquisició de maquinària o de béns inventariables així com totes les actuacions que incrementin la vida útil del patrimoni municipal.
 • Capítol 9. Passius financers: amortització de préstecs i crèdits. 

Com s'executa el pressupost?

Les fases de gestió i execució del pressupost són l'autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l'obligació (O) i finalment l'ordenació del pagament (P). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l'ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i la determinació exacta d'aquest deute. 

Les dades del que anomenem pressupost executat són les de la fase ADO. Els percentatges que figuren corresponen al pressupost executat respecte el pressupost definitiu i són sempre dades acumulades.

Què és l'execució pressupostària?

Al llarg de l'any sorgeixen imprevistos que canvien la quantitat o la finalitat de les despeses. Aquests canvis són els que s'anomenen l'execució pressupostària.

Banners