Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

Ajuntament de Solsona

Comptabilitat

L'àrea d'Hisenda i Administració gestiona la comptabilitat financera i l'execució del pressupost d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat Local, altres normes de caràcter general dictades pel Ministeri d'Economia i Hisenda i les estipulades pel Ple de la Corporació. 

Funcions

 • Comptabilitzar, preparar i realitzar el seguiment dels expedients de les modificacions pressupostàries.
 • Comptabilitzar la fase A (autorització de la despesa), la fase D (disposició de la despesa) i la fase O (reconeixement i liquidació de la obligació).
 • Comptabilitzar i elaborar el quadre dels Projectes de Finançament Afectat.
 • Comptabilitzar els reconeixements de drets respecte els ingressos no tributaris.
 • Comptabilitzar els cobraments respecte els ingressos no tributaris.
 • Comptabilitzar les operacions de fi d'exercici en finalitzar l'exercici comptable.
 • Formar el Compte General de l'entitat Local, els Estats Integrats i consolidats dels comptes que determini el Ple de la Corporació.
 • Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, al Ministeri d'Economia i Hisenda i a la Direcció General d'Administració Local (DGAL).
 • Realitzar la informació periòdica de l'execució dels pressupostos.
 • Realitzar l'avanç de la liquidació del pressupost corrent que ha d'unir-se al pressupost de l'entitat local.
 • Realitzar tots els informes econòmics de costos dels serveis que han d'acompanyar l'expedient d'aprovació de les ordenances fiscals. 
 • Realitzar el registre i comptabilització de les factures emeses per l'entitat.
 • Realitzar la recepció de les factures rebudes i el seu control. Registrar, escanejar i controlar la documentació adjunta, així com realitzar la relació del pagament.
 • Realitzar el tancament de la comptabilitat i liquidació del pressupost. 
 • Organitzar un sistema adequat d'arxiu i conservació de tota la documentació i informació comptable.
 • Calcular les magnituds d'endeutament, estabilitat pressupostària, etc. 

Contacte | Àrea d'Hisenda i Administració de l'Ajuntament de Solsona

Montse Codina 
Ajuntament de Solsona
Tel. 973 48 00 50 
Fax 973 48 23 61

Banners