Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

L'Ajuntament
Sou a: Inici / L'Ajuntament / Grups municipals i regidors/dores / Retribucions i indemnitzacions

Retribucions i indemnitzacions

Retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes i els grups municipals per al mandat 2023-2027

Alcaldessa i regidors

L'alcaldessa, Judit Gisbert Ester, desenvolupa el seu càrrec amb dedicació exclusiva i la seva remuneració és de 46.588,85 euros bruts l'any, amb catorze mensualitats. No rep cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local, ni als plens, ni a la Comissió Informativa, ni a la Comissió Especial de Comptes. 

El regidor Joan Parcerisa i Albacete desenvolupa el seu càrrec amb dedicació parcial del 80 % de la jornada i la seva remuneració és de 31.680,42 euros bruts l'any, amb catorze mensualitats. No rep cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local, ni als plens, ni a les comissions Informativa i Especial de Comptes.

El regidor Albert Colell i Riu desenvolupa el seu càrrec amb dedicació parcial del 35 % de la jornada i la seva remuneració és de 13.860,18 euros bruts l'any, amb catorze mensualitats. No rep cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local, ni als plens. 

La regidora Esther Espluga i Serra desenvolupa el seu càrrec amb dedicació parcial del 27 % de la jornada i la seva remuneració és de 10.692,14 euros bruts l'any, amb catorze mensualitats. No rep cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local, ni als plens. 

Aquestes retribucions s'incrementen anualment d'acord amb la variació de l'IPC.  

Tenen una assignació per assistència a sessions de la Junta de Govern Local els regidors següents:

  • Pilar Viladrich i Masana, 157,50 euros bruts/sessió
  • Ramon Montaner i Viladrich, 157,50 euros bruts/sessió 
  • Maria Moumen Es Saddouki, 157,50 euros bruts/sessió

Per assistència als plens, tots els regidors percebran la quantitat de 157,50 euros bruts/sessió. És una quantitat compatible amb qualsevol altra retribució, indemnització o assignació, excepte en els casos dels regidors amb dedicació exclusiva o parcial.


Portaveus

Els portaveus dels grups municipals, excepte Joan Parcerisa (ERC) tenen una assignació per assistència a la sessions de la Comissió Informativa i la Comissió Especial de Comptes de 157,50 euros bruts/sessió. Els portaveus amb indemnització són els següents:

  • Pilar Viladrich i Masana (ApS-CUP)
  • Núria Bonet i Rafart (Junts per Solsona)
  • Marc Barbens i Casals (Treballem per Solsona)

Dietes i quilometratge

Les indemnitzacions per dietes i despeses de quilometratge són les següents:

  • Dieta de manutenció: 15 euros com a màxim, amb la prèvia presentació del justificant.
  • Quilometratge: 0,25 euros/km

Grups municipals

D'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local; l'article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les administracions públiques, el Ple del 13 de juliol de 2023 ha aprovat l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Crear grups municipals de l’Ajuntament de Solsona, conforme la normativa esmentada.
SEGON. Determinar la quantitat de 150,00 euros nets per grup municipal i mes, i 75 euros per regidor que formi el grup municipal i per mes. 
TERCER. Ratificar els grups municipals que es presenten en Ple, que són els següents:
1. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveu: Joan Parcerisa i Albacete
2. Grup municipal de Junts per Solsona. Portaveu: Núria Bonet i Rafart
3. Grup municipal de Treballem per Solsona. Portaveu: Marc Barbens i Casals
4. Grup municipal d’Alternativa per Solsona-Candidatura d’Unitat Popular (Grup municipal d’APS-CUP). Portaveu: Pilar Viladrich i Masana

 

Banners