Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

L'Ajuntament
Sou a: Inici / L'Ajuntament / Grups municipals i regidors/dores / Retribucions i indemnitzacions

Retribucions i indemnitzacions

RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS ELECTES I ELS GRUPS MUNICIPALS PER AL MANDAT 2015-2019

Alcalde i regidors

L’alcalde, David Rodríguez i González, desenvoluparà el seu càrrec, amb dedicació exclusiva i la seva remuneració serà de 45.000,00 euros bruts l’any. No rebrà cap indemnització per assistència la sessió de la Junta de Govern Local ni als plens.

La regidora Rosó Barrera i Call desenvoluparà el seu càrrec amb dedicació parcial i la seva remuneració serà de 26.668 euros bruts l’any, amb catorze mensualitats. No rebrà cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local ni als plens.

Tindran una assignació per assistència a sessions de la Junta de Govern Local la resta de regidors que tenen delegació d’àrees:

Lluís-Xavier Gonzàlez i Villaró, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Ramon Xandri i Solé, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Sara Alarcón i Postils, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Isabel Roca i Guitart, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Antoni Carralero i Ruiz, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.
Yasmina Valderrama Ramallo, 120 € nets/sessió de la Junta de Govern Local, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.

Per assistència als plens, tots els regidors percebran la quantitat de 60 € nets/sessió, que corresponen a 74,08 € bruts/sessió. És una quantitat compatible amb qualsevol altra retribució, indemnització o assignació, excepte en els casos dels regidors amb dedicació exclusiva o parcial.

Portaveus

Els portaveus dels grups municipals tindran una assignació per assistència a la sessions de la Comissió Informativa i la Comissió Especial de Comptes de 120 € nets/sessió, que corresponen a 148,15 € bruts/sessió.

En el cas que algun regidor hagués d’assistir a una sessió de la Comissió Informativa o de la Comissió Especial de Comptes, degut a les àrees que té delegades, també rebrà la indemnització de 148,15 €/sessió.

Totes les indemnitzacions, assignacions i retribucions detallades en els punts anteriors s’incrementaran anualment d’acord amb la variació de l’IPC, agafant com a referència l’import brut.

Dietes i quilometratge

Les indemnitzacions per dietes i despeses de quilometratge seran les següents:
dieta de manutenció: 15,00 € com a màxim, amb la prèvia presentació del justificant
quilometratge 0,19 €/km

Grups municipals

D'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local; l'article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les administracions públiques, el Ple del 9 de juliol de 2015 ha aprovat l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Crear grups municipals de l’Ajuntament de Solsona, conforme la normativa esmentada.

SEGON. Determinar la quantitat de 150,00 euros per grup municipal i mes, i 75 euros per regidor que formi el grup municipal i per mes.

TERCER. Ratificar els grups municipals que es presenten en Ple, que són els següents:

1. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveu: Lluís-Xavier Gonzàlez i Villaró
2. Grup municipal de Convergència i Unió. Portaveu: Marc Barbens i Casals
3. Grup municipal d’Alternativa per Solsona. Candidatura d’Unitat Popular (Grup municipal d’APS-CUP). Portaveu: Òscar Garcia i Companys
4. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM). Portaveu: Yasmina Valderrama i Ramallo

Banners