Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

L'Ajuntament
Sou a: Inici / L'Ajuntament / Grups municipals i regidors/dores / Retribucions i indemnitzacions

Retribucions i indemnitzacions

RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS ELECTES I ELS GRUPS MUNICIPALS PER AL MANDAT 2019-2023

Alcalde i regidors
L’alcalde, David Rodríguez i González, desenvolupa el seu càrrec, amb dedicació exclusiva i la seva remuneració és de 47.817,69 euros bruts l’any. No rep cap indemnització per assistència la sessió de la Junta de Govern Local ni als plens.

La regidora Rosó Barrera i Call desenvolupa el seu càrrec amb dedicació parcial i la seva remuneració és de 29.791,29 euros bruts l’any, amb catorze mensualitats. No rep cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local, ni als plens, ni a la Comissió Informativa, ni a la Comissió Especial de Comptes.

El regidor Joan Parcerisa i Albacete desenvolupa el seu càrrec amb dedicació parcial i la seva remuneració és de 12.767,70 euros bruts l'any, amb catorze mensualitats. No rep cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local ni als plens.

Tenen una assignació per assistència a sessions de la Junta de Govern Local els regidors següents:
Ramon Montaner i Viladrich, 157,50 euros bruts/sessió 
Judit Gisbert i Ester, 157,50 euros bruts/sessió
Ramon Xandri i Solé, 157,50 euros bruts/sessió

Per assistència als plens, tots els regidors percebran la quantitat de 157,50 euros bruts/sessió. És una quantitat compatible amb qualsevol altra retribució, indemnització o assignació, excepte en els casos dels regidors amb dedicació exclusiva o parcial.

Portaveus
Els portaveus dels grups municipals tenen una assignació per assistència a la sessions de la Comissió Informativa i la Comissió Especial de Comptes de 157,50 euros bruts/sessió. Els portaveus són els següents:

Rosó Barrera i Call (ERC). No rep indemnització com a portaveu.
Marc Barbens i Casals (Junts per Solsona)
Pilar Viladrich i Masana (ApS-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)

Dietes i quilometratge
Les indemnitzacions per dietes i despeses de quilometratge són les següents:

  • dieta de manutenció: 15 euros com a màxim, amb la prèvia presentació del justificant
  • quilometratge 0,19 euros/km

Grups municipals
D'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local; l'article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les administracions públiques, el Ple del 4 de juliol de 2019 ha aprovat l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Crear grups municipals de l’Ajuntament de Solsona, conforme la normativa esmentada.
SEGON. Determinar la quantitat de 150,00 euros nets per grup municipal i mes, i 75 euros per regidor que formi el grup municipal i per mes.
TERCER. Ratificar els grups municipals que es presenten en Ple, que són els següents:
1. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveu: Rosó Barrera i Call
2. Grup municipal de Junts per Solsona. Portaveu: Marc Barbens i Casals
3. Grup municipal d’Alternativa per Solsona-Candidatura d’Unitat Popular (Grup municipal d’APS-CUP). Portaveu: Pilar Viladrich i Masana
4. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM). Portaveu: Encarna Tarifa i Fernández

Banners